Premium • Fruit : The Natural Quality Fruit

การเก็บรักษา

  • ผลไมัทุกชุดต้องเก็บเข้าตู้เย็นหลังจากได้รับสินค้าควรเเช่อยู่ในอุณภูมิ 2-3 องศาเซลเซียด

  • ผลไม้ที่นำเข้าตู้เย็นไว้จะสามารถเก็บได้ 2-3 วัน

  • หากไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บและต้องการไว้ในพื้นที่อุณภูมิห้อง (25c) ได้ 1 คืน แนะนำเป็นชนิดผลไม้ และชุดผลไม้มีรายการดังต่อไปนี้

ประเภทผลไม้